Language Assessment Tool

 

Lesson 1

 

Level - A.1

Basic can understand and use familiar and use everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type...

A.l.l. Aanii

A.1.2. Aanish naa ezhibimaadziyen?

A.1.3. Nishin mnabmaadis.

A.1.4. Kiin dash?

A.1.5. Nishin genii

A.1.6. mnoyaa

A.1.7. ngichinendam

A.1.8. nmaanaadendam

A.1.9. nsegis

A.1.10. ndekos

A.1.11. ngitim.

A.1.12. Nahow, baamaa minwaa kaa waabmin naagaach.

A1.13. waabang

A.1.14. was-waabang

A.1.15. shkwa naakwek

A.1.16. naaksik

A.1.17. name giizhgag

A.1.18. skwa-name giizhgag

A.1.19. niish giizhgag

A.1.20. zosep giizhgag

A.1.21. spinganwan

A.1.22. jiibaato giizhgag

A.1.23. manii-giizhgag

 

  1. 1.24. Kidwinan / Vocabulary

 

A.1.25. Jiibaakwe —gamgoong kidwinan

A.1.26. Doopwin- table

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 2

 

A.1.27. Paabwin — chair

A.1.28. Mizinaatesjigan — book

A.1.29, Shkwaandem — door

A.1.30. Waaskonejigan — lamp/light

A.1.31. Waasechigan — window

A.1.32. Taaswin — cupboard

A.1.33. Mkomii taaswin — freezer

A.1.34. Zhaapkizigan - stove

     A.1.35. Mzinchigan - picture

     A.1.36. Naakaazwinan – tools

     A.1.37. Emkwaan - spoon

A.1.36. Naakaazwinan-tools

A.1.37. Emkwaan-spoon

A.1.38. Mookman-knife

A.1.39. Bidaakjigan-fork

A.1.40. Naagan-plate

A.1.41. Ntaas-glass

A.1.42. Boski-naagan-bowl

A.1.43. Kik-pot

A.1.44. Zaasgokwaan-frying pan

A.1.45. Zhiishiip kik-kettle

A.1.46. Niibiishboo kik-tea pot

 

A.1.47. Enji nbaa'aanh kidwinan

 

A.1.48. Naakniigin-rug

A.1.49. Nbaagab-bed

A.1.50. Pkweshmowin-pillow

A.1.51. Waabowan-blanket

A.1.52. Pishmowin-mattress

A.1.53. Piishmoniigen-sheets

A.1.54. Waa'aabmowin-mirror

A.1.55. Gwiiwni taaswin-closet

A.1.56. Mgizi Miigwan-eagle feather

A.1.57. Pabwin-chair

A.1.58. Waaskonenjigan-light(lamp)

A.1.59. Dibaagiiswan-clock

A.1.60. Naawaa sidoon nbaagan

A.1.61. Naawaa sidoon enji nibaayan

A.1.62. Nbe gwiiwan-pajamas

 

Lesson 3

 

A.1.63.Enji nookiiyaanh etemgag

A.1.64. Zhibiignaatig-pencil

A.1.65. Mzinagan-book

A.1.66. Mzinaagaanh-paper

A.1.67. Maandooshkoojigan-stapler

A.1.68. Gaasiibiigan-eraser

A.1.69. Mjimendmowin makakoonhs

A.1.70. Giigdoo-biiyaapkoonhs-telephone

A.1.71. Mizinaakzigan- photocopier

A.1.72. Mjimenjigani makakoonhs-computer

A.1.73. Tataagan-bell

A.1.74. Mzinaagan-books

A.1.75. Banaakwan-comb

A.1.76. Ntaas-glass

A.1.77. Mnikwaajkaanhs-cup/mug

A.1.78. Ziisbaakdoonhs-candy

A.1.79. Zhibiige dopwaanhs-desk

 

A.1.80. Miijim-Food

 

A.1.81. Ziisbaakwad-sugar

A.1.82. Doodooshaboo-milk

A.1.83. Zaawa mide-butter

A.1.84. Waawon/waawanon-eggs

A.1.85. Nenaabgaanh-porridge

A.1.86. Nbiish/nbi-water

A.1.87. Googoosh wiiyaas-pork

A.1.88. Bzhiki wiiyaas-beef

A.1.89. WaashKesh wiiyaas-venison

A.1.90. Giigoonh-fish

A.1.91. Baakaakwenh-chicken

A.1.92. Ziitaagan - salt

A.I.93. Waasgang - pepper

A.I.94. Piniik - potato

A.I.95. Menwaagmik — juice/pop

A.1.96. Mshimin waabo —apple juice

A.I.97. Zaawmingaanh waabo — orange juice

A.1.98. Nboop - soup

A.1.99. Mbijizgan — homemade bread

A.1.100. Aamoo ziisbaakwad — honey

A.1.101. Ziiwaagmide — syrup

A.1.102. Ninaatig ziiwaagmide — maple syrup

A.1.103. Nbiishagmik Bmaagan — cream

A.1.104. Pkwezhgan - bread

 

Lesson 4

 

A.1.105. Pkwezhgaanhsan - cookies

A.1.106. Mbijiisganhsan — homemade bread

A.1.107. Niibiishaabo - tea

A.1.108. Mkade waabo-coffee

A.1.109. Waagweyaanh - banana

A.1.110. Zaawmingaanh - orange

A.1.111. Mshiimin - apple

A.1.112. Zhoominan — raisins

A.1.113. Dewmin - strawberry

A.1.114. Bookdoonzh - pear

A.1.115. Jiisenhan - carrot

A.1.116. Piniik - potatoes

A.1.117. Zhigaangosh-onion

A.1.118. Biitoojiishkwegnigan-pie

 

A.1.119. Gwiiwnan: clothes

 

A.1.120. Biiskawaagon — jacket/coat

A.1.121. Mjikaawnak -mitts

A.1.122. Wiikwan - hat

A.1.123. Shoohkwaadaagnan - skates

A.1.124. Naabkawaagan scarf

A.1.125. Miiknoot - jeans

A.1.126. Mjigoodenh - dress

A.1.127. bibooni miiknoot — snow pants

A.1.128. Mdaasan socks

A.1.129. Mkiznan - shoes

A.1.130. Bibooni mkiznan - winter shoes

A.1.131. Bitoo gwiiwin — under garment

 

A.1.132. Ezhi miyaang —How we travel.

 

A.1.133. Daaban - car

A.1.134. Shooshkjiwe daaban - sled

A.1.135. Aagmaak - snowshoes

A.1.136. Kitege daaban - tractor

A.1.137. Mizhwe daaban - bus

A.1.138. Biimskowebshkigan - bike

A.1.139. Mbaasjigan — airplane

A.1.140. Shkode daaban - train

A.1.141. Jiimaan - boat

A.1.142. Miikan road

A.1.143. Shkode daaban miikan — rail road

 

Lesson 5

 

A.1.144. Shpiming — up

A.1.145. Wiigwaas jiiman — birch bark canoe

 

A.1.146. Bemaadzijik - people

 

A.1.147. Niin - me

A.1.148. Kwezenhs - girl

A.1.149. Gwiisenhs - boy

A.1.150. Nini - man

A.1.151. Kwe - woman

A.1.152. Mishoomis - grandfather

A.1.153. Nokmis - grandmother

A.1.154. Kchi mamaa — great grandmother

A.1.155. Kchi mishoomis — great grandfather

A.1.156. Nzigos aunt

A.1.157. Nzhishenh - uncle

A.1.158. Binoojiinhs - child

A.1.159. Bemaadzijik - people

A.1.160. Shkinikwenhs — young woman

A.1.161. Shkiniigish — young man

A.1.162. Gwis - son

A.1.163. Daanis - daughter

A.1.164. Nshimis — niece

A.1.165. Ningnis — nephew

A.1.166. Nmissenh — older daughter

A.1.167. Ndawemaa — my sister

A.1.168. Wiitaawis/daangshenh — cousin

A.1.169. Nbapaa- my father

A.1.170. Nmamaa — my mother

A.1.171. N'zaagaak— I love them both

A.1.172. N'wiichkewenh - friend

 

A.1.173. Ezhi yaang - Feelings

 

A.1.174. Nishkaadis — I'm angry

A.1.175. Minwendam — I am content

A.1.176. Kchi nendam — I'm happy

A.1.177. Kchi baapi - laughing hard

A.1.178. Gzaagen — I love you

A.1.179. Maanaadendam — I'm sad

A.1.180. Ndaakos — I'm sick

A.1.181. Nmaanaajiiyaanh — I feeling sick.

A.1.182. Nbiingech — I'm cold

A.1.183. Ngaaskinaabaagwe — I'm thirsty

 

Lesson 6

 

A.1.184. Ndepsinii-I'm full

A.1.185. Ngitim- I'm lazy

A.1.186. Ndekos — I'm tired.

A.1.187. Ngiikiimgosh — I'm sleepy.

A.1.188. Ngchinendam — I am happy

A.1.189. Nmaamiikwedam — I'm over joyed.

A.1.190. Ngii saadendam - I'm sorry

A.1.191. Nzegis - I'm scared

A.1.192. Nzhaagdehe — I'm timid

A.1.193. Nzhaagwenim - shy

 

A.1.194. Nwiiwying body

 

A.1.195. Ndip - my head.

A.1.196. Ndengwe — my face

A.1.197. Ndoon — my mouth

A.1.198. Shkiinshiikoon - eyes

A.1.199. Denniw — tongue

A.1.200. Dinmaangan - shoulder

A.1.201. Nikan - arms

A.1.202. Niinjiin - hands

A.1.203. Kaadan - legs

A.1.204. Zidan - foot

A.1.205. Nbakon - back

 

A-2

 

A.2.1. Kinoomaage - gaamik - school

A.2.2. Shooshkwaadwe - arena

A.2.3. Jiibaakwe - gaamik - kitchen

A.2.4. Giigdo gaamik — community centre

A.2.5. Daawe gamik - store

A.2.6. Zhoonyaa gaamik bank

A.2.7. Giigdo gamik — band office

A.2.8. Shaange gamik — restaurant

A.2.9. Wiigwaamenhs — little house

A.2.10. Mizii — gamik — washroom

A.2.11. Nbe gamik—bedroom

 

Lesson 7

 

A.2.12. Enji naamdabing — living room/waiting room

A.2.13. Aakozii - gamik — hospital

 

A.2.14. Endaa 'aang Etemgag: things in a home

A.2.15. G'ziibiignige mkak — washer

A.2.16. Enji gziibiig naagneng — sink

A.2.17. Enji gziingwewaang — bathroom wash basin

A.2.18. Enji g'ziibiigsheng — bath tub

A.2.19. Waasechigan - window

A.2.20. Shkwaandem - door

A.2.21. Mchisak-floor

A.2.22. Naamsak-basement

A.2.23. Shpimsagong-upstairs

A.2.24. G'baabiignignaak-curtains

A.2.25. Kchi paabwin-couch

A.2.26. Mzinaatesjigan-tv

A.2.27. Gzhapkizigan-stove

A.2.28. Kokbinaagan-basket

A.2.29. Kchi paabwin

A.2.30. Taaswinan — cupboards

A.2.31. Mkomii taaswin — freezer

A.2.32. Doopwin — table

A.2.33. Pabwinan — chairs

A.2.34. Binoojiinh paabwaanhs — high chair

A.2.35. Binoojiinh wewebzowin — baby swing

A.2.36. Binoojiinh nbaagan — crib

A.2.37. Moozwaagan — scissors

A.2.38. Kaasbaajigan — razor

A.2.39. Gziijaanhnegaanhsak — Kleenex

 

A.2.40. Ezhinaagook - geography

 

A.2.41. Miikaan - road

A.2.42. Miikaansan - path

A.2.43. Gdaaki - hill

A.2.44. Aki - earth

A.2.45. Oodenang - town

A.2.46. Endaa'aanh — my home

A.2.47. Jiigbiik - beach

 

Lesson 8

 

A.2.48. Ziibi -river

A.2.49. Tkibiinhs - spring

A.2.50. Mtik - tree

A.2.51. Zaagagan - lake

A.2.52. Aazhbik — rock

A.2.53. Mnis — island

A.2.54. Negwiki -sand

A.2.55. Ziibiinhs creek/stream

A.2.56. Pangwi — ashes

A.2.57. Mtakmik — ground

A.2.58. Ktigan — field

A.2.59. Gidaaki — up the hill

A.2.60. Mtakmik — ground

A.2.61. Miishkoonhsan-grass

A.2.62. Sin -stone

A.2.63. Giizis — sun

A.2.64. Dibik giizis — moon

A.2.65. Nangoonhs — star

A.2.66. Aankwat — cloud

A.2.67. Giizhgat — day

A.2.68. Dbikak — night

A.2.69. Waasnoode — northern light

 

A.2.70. Enandek-colours

 

A.2.71. Mkade aande - black

A.2.72. Miin aande — purple

A.2.73. Zaaw aande — yellow

A.2.74. Zaawmingaanh aande - orange

A.2.75. Shaawshkwaande - green

A.2.76. Gini waande - rose

A.2.77. Kii aande brown

A.2.78. Mskwaande - red

A.2.79. Waabshkaande - white

A.2.80. Aankwadaande-blue

 

A.2.81. Ezhinikaadek-Place names

 

A.2.82. Pushkidinong — Gore Bay

      A.2.83. Wewebjiwaang-Little Current

 

Lesson 9

 

A.2.84. Minidoowaaning - Manitowaning

A.2.85. Wiikwemkong - Wikiwemkong

A.2.86. Mchigeeng — West Bay

A.2.87. Mndimooyenh — mindemoya

A.2.88. Wiigwaaskinigaa — Birch Island

A.2.89. Nsowaamak — Sudbury

A.2.90. Zhiibaa'aanhsing — Coburn Island

A.2.91.     Kchi gaming — overseas

A.2.92.     Moonyaang — Montreal

A.2.93.     Baawakting — Sault Ste. Marie

A.2.94.     Shiishiigwaning — Sheshegwaning

A.2.95.     Waabnong - East

A.2.96.     Zhaawanong - South

A.2.97.     Epingishmok — West

A.2.98.     Giiwednong — North

A.2.99. Gmishomisinaknik - grandfathers

A.2.100. G'gookisnaanik — grandmothers

 

A.2.101. Mskikiin / mtigook- medicines/trees

 

A.2.102. Pkwenesgan - smudge

A.2.103. Semaa - tobacco

A.2.104. Giizhgaandak - cedar

A.2.105. Mshkode'aashk - sage

A.2.106. Wiingaashk - sweetgrass

A.2.107. Gdaakiimnaa — our land

A.2.108. Mtik - tree

A.2.109. Mitgoonhs - little tree

A.2.110. Mskowaatik — red willow

A.2.111. Ninaatik - maple

A.2.112. Giishgaandak cedar

A.2.113. Zaadiik - popular

A.2.114. Wiigwaas - birch

A.2.115. Mshkiigwaatik — tamarack

A.2.116. Zhingop — balsam

A.2.117. Thinkwaak — pine

A.2.118. Mshiiminaatik — apple tree

A.2.119. Msan — stove wood

 

 

Lesson 10

 

A.2.120. Wesiinhak

 

A.2.121. Waawaashkesh - deer

A.2.122. Waaboozonh - rabbit

A.2.123. Waagoosh — fox

A.2.124. Waabzhiish - marten

A.2.125. Jiidmoonh - squirrel

A.2.126. Gaak - porcupine

A.2.127. Amik - beaver

A.2.128. Mkwaa - bear

A.2.129. Waabzhiish - marten

A.2.130. Nimoosh - dog

A.2.131. Gaashak - cat

A.2.132. Gookoosh - pig

A.2.133. Gaashgenhs - kitten

A.2. 134. Bzhiki - cow

A.2.135. Bezhigoogzhi - horse

A.2.136. Waabgonoojiinh - mouse

A.2.137. Jigjiganeshiinh - chickadee

A.2.138. Mooshkaas - crane

A.2.139. Aandek - crow

A.2.140. Zhiishiibenh - duck

A.2.141. Bne - partridge

A.2.142. Migizi - eagle

A.2.143. Naanookshkaashiinhs — humming bird

A.2.144. Gyaashk - seagull

A.2.145. Gookokoo owl

A.2.146. Nka/kak - goose

A.2.147. Gookoolii - whipporwill

      A.2.148. Baashkwaanajiinh- Bat

      A.2.149. Baapaasenh- Woodpecker

      A.2.150. Maang- Loon

      A.2.151. Gookokoo- Owl

 

      A.2.152          Giigoonhik

      A.2.153          Gnoozhenh- Pike

      A.2.154          Nmebine- Sucker

      A.2.155          Shigan- Bass

      A.2.156                Saawe- Perch

      A.2.157                Nme- Rock Bass

 

Lesson 11

 

A.2.158                      Giigoonhsak- Smelts

A.2.159                      Tikmeg- Whitefish

A.2160                       Ogaa- pickerel

 

A.2.161                      Kinoomaagewinan:

A.2.162                      Zaagidwin- Love

A.2.163                      Debwewin- Truth

A.2.164                      Mnaadendmowin- Respect

A.2.165                      Nbwaakaawin- Wisdom

A.2.166                      Dibaadenziwin- Humility

A.2.167                      Gwekwaadziwin- Honesty

A.2.168                      Aakde’ewin- Bravery

 

A.2.169          Preamble Vocabulary

 

A.2.170                      Nbi- Water

A.2.171                      Aki- Earth

A.2.172                      Noodin- Wind

A.2.173                      Shkode- Fire

A.2.174                      Mshkikii detbisenh- Medicine Wheel

A.2.175                      Nwiikjitoon- I will try

A.2.176                      Dibaajmataagomi- Someone speaks to us

A.2.177                      Wiinsastamaang- to understand something

A.2.178                      Kina nishin- Everything is good

A.2.179                      Baatiindoon kinoomaadwinan- There are many teachings

A.2.180                      Wii naagdomaang wenshishing- to follow something good

A.2.181                      Mskwaandek miikan- the red road

A.2.182                      Nishinaabe aadziwin- Cultural teachings/knowledge

A.2.183                      Yaawyen- Who you are

A.2.184                      Pkwenezgen- Do a smudge

A.2.185                      Pwaagan- Pipe

A.2.186                      Dewegan- Drum

A.2.187                      Ngamwin- Song

A.2.188                      Ngamon- Sing a song

A.2.189                      Giigda- Speaks

A.2.190                      Ginonan wayaa- Speaking to someone

A.2.191                      Dibaajmaatwaan- converses with someone

A.2.192                      Nbishkendan nishinaabe aadziwin- I enjoy cultural teachings

 

Lesson 12

 

A.2.193                      Kino gegoo temgad- everything is here

A.2.194                      Naagdwenjigedaa- let’s take good care of it

A.2.195                      Enkaazyeng- What we use

A.2.196                      Debwetaan- believing

A.2.197                      Debwetaadzaan- believing in yourself

A.2.198                      Zaagtoon bimadziwin- love life

A.2.199                      Aapji nishin- it is good

A.2.200                      Weweni bmosen- walk well

A.2.201                      Zaaginim- I love all of you

 

 

A.2.202                      Shpiming- up

A.2.203                      Niiseying- down

A.2.204                      Gijeying- on top

A.2.205                      Shiweying- on side

A.2.206                      Naameying- under

A.2.207                      Bungii- Little bit

A.2.208                      Niibnaa- A lot of something

A.2.209                      Gawii gego- there is more

A.2.210                      Aapiish- where

A.2.211                      Wenesh- what

A.2.212                      Aaniish pii- When

A.2.213                      Aanii dash- Why

A.2.214                      Bininan- Hand it to me

A.2.215                      Ndawaamdan- look for it

A.2.216                      Nwaabman- Look for him/her- animate

A.2.217                      Zhinoomoshin- Show me

A.2.218                      Biidoon- Bring

A.2.219                      Wenesh maaba- Who is this?

A.2.220                      Zhibiiiyen- Write

A.2.221                      Ngaman- Sing

A.2.222                      Zhibiigen- you write

A.2.223                      Bzindan- listen

A.2.224                      Mdida- Big

A.2.225                      Waawezi- round

A.2.226                      Pkoojiizi- Big Stomach

A.2.227                      Nzegis- im scared

A.2.228                      Zhiibiiktaa- Stretching

A.2.229                      Mnogiizhgat- Nice day

A.2.230                      Niiskkadat- nasty

A.2.231                      Noodin- Windy

 

Lesson 13

 

A.2.232                      Zookpo- Snow

A.2.233                      Ksinaa- cold

A.2.234                      Mkomiikaa- Icy

A.2.235                      Gmewin- Rain

A.2.236                      Ngwaankot- cloudy

A.2.237                      Nimkiikaa- Thunder

A.2.238                      Wan- Foggy

 

B-1

 

B.1.1               Gawiin ngii genziin- I do not know

B.1.2               Kwii ginoongo- Someone wants to speak to you

B.1.3               Gaawii Nistaaziin- I do not understand

B.1.4               Aanch minwaa kidan- Can you say that again?

B.1.5               Negaach giigdan- Speak slowly

B.1.6               Kwechtoon- Try it

B.1.7               Kaa-shkitoon gwaa!- You will get it

B.1.8               Maajiiptwaadan!- Take it away

B.1.9               Nishke kii shkitoon!- Look, you did it!

B.1.10             Enwek senaa nishin- That is so great

B.1.11             Ngchinendam- I’m really happy

B.1.12             Maamiikwendam- I’m overjoyed

B.1.13             Naadmoshin- Help me

B.1.14             Nmaadbin- sit

B.1.15             Bzindan- Listen

B.1.16             Bzaanmadbin- Sit still

B.1.17             G’zhiikaaptoon- Run fast

B.1.18             Giigdan- Speak

B.1.19             Daapnan Mzinaagan- Pick  up the book

B.1.20             Gnaajwi- She is beautiful

B.1.21             Mididaa- She is big

B.1.22             G’noozi- He is tall

B.1.23             Tkoozi- She is short

B.1.24             Nsastaam- He understands

B.1.25             Ngii kendan- I understand

B.1.26             Ngiisastan- I understood

B.1.27             Nigiiyen- I want to go home

B.1.28             Giidoo gamgoong ndizhaa- I am going to the Band office

B.1.29             Nso dibaagnek niinigiiwe- I am going home at 3:00 o’clock

B.1.30             Aaniish pii waa wiisniying- When are we going to eat?

 

Lesson 14

 

B.1.31. Ndo nigiiwe, gawii mnazhiyaasii-I'm going home, I don't feel well

B.1.32. Webjiwaang niinkweshtaadmi. —We are meeting in Little Current.

B.1.33. Giji doopwin toon miijim,mzinagan,naagan. Put the food, the book, and the plate on the table.

B.1.34. Naami doopwin temgad mkizin. — The shoe is under the table.

B.1.35. Shaaweying taaswining goodegiiskaawaagan — Your jacket is beside the cupboard.

B.1.36. Kchi noodin minwaa ksinaa gojiing. — Its windy and cold.

B.1.37. Biinji mkakkoonhs kizhaa gaazhgenhs. — The cat went in box.

B.1.38. Bungii zhinkaazo ndo nimoosh. — My dogs name is Bungii.

B.1.39. Kina ngii ngishtoon. — I did all of it

B.1.40. Ngi nendan Wii zhibiimaaw — I forgot to write it.

B.1.41. Gawii njida I'm sorry.

B.1.42. Gegwaa zhichigeke wi. — don't do that.

B.1.43. Niizhaa go genii. — I am going to go too.

B.1.44. Kchi kizhep ngii-shkoos. — I woke up early this morning.

B.1.45. Ngii mkaan g'maakzin. — I found your shoe.

B.1.46. Maanpii toon daamnonaan. Put the toys here

B.1.47. Ndekwendbe — I have a headache.

B.1.48. Ngaakiijmaasde — I have a sore stomache.

B.1.49. Ngaakiijbookan - I have a sore back.

B.1.50. Ndo goka — I have a cold.

B.1.51. Ndepsini — I'm full.

B.1.52. Ngaasknaabaagwe — I'm thirsty.

B.1.53. Nzaaga ndo-nimoosh. — I love my dog.

B.1.54. Gzhiigaaptoo nmamaa. — Run fast Mom.

B.1.55. Zhibiigen - write

B.1.56. Ngii-giizhiitaa. — I am now finished.

B.1.57. Ngii-nibaa gbeboon mkwa. — The bear slept all winter.

B.1.58. Wiiba Wii mnookmi. — It's going to be spring soon

B.1.59. Niinigiiye. - I'm going home.  

B.1.60. Kinaa miijin nenaabgaanh. Eat all of the porridge.

B.1.61. N'minpidaan saasgogwaadenh. — I love fried bread

B.1.62. Bungii genii. — Can I have a little bit.

B.1.63. Nbaakde! — I'm hungry.

B.1.64. Ngaaskanaabaagwe. — I'm thirsty.

B.1.65. Naamdabin — Sit down.

B.1.66. Nbookshkaa. — I'm broke.

B.1.67. Nzagaa nookmis.- I love my Grandma.

B.1.68. Aambe — Let's go.

B.1.69. Maajan — Come here.

 

Lesson 15

 

B.1.70. Wiisnidaa-Lets eat

B.1.71. Nigiiwedaa-Lets go home

B.1.72. Nmaajiidik-I don't know

B.1.73. Zhaada gegiinmi. — Let's go too.

B.1.74. Mkadewaabo ngiiminkwen zhebaa. — I drank coffee this morning.

B.1.75. Minwaagmi- It tastes good

B.1.76. Mskwaande biiskaawaagan. — The coat is red.

B.1.77. Nsodaabanan ngii-daawmik. — He borrowed my car.

B.1.78. Ndo maandobiigemi. — We are writing it together.

B.1.79. Ndo zanaagis wiinsastamaa. — I'm having difficulty understanding. B.1.80. Aapji ndo-getnaamis. — I am working hard.

B.1.81. Kina gwaa ngii shkitoon wiikidyaanh. — I was able to say it all.

B.1.82. Migo zhaazhi naakwemgag — It's already lunch time.

B.1.83. Aapdek wewiip niigiishbiige nongwa. —l have to finish writing today. B.1.84. Nswaakmok niibaazhaami. — I'm going to Sudbury.

B.1.85. Mnidoo Giizis ndo dibishkaa. — My birthday is in January.

B.1.86. Mnidoo minisng ndojibaa. — I'm from Manitoulin Island. —

B.1.87. Aanii gonaa iidik. — Aaw for heaven's sake!!

B.1.88. Kina ngii mnikwen niibiishaabo. - I drank all of tea.

B.1.89. Geyaabi nii miijin Wii. — I want eat more of that.

B.1.90. Gaawiin mishi ndepsiniisii — I'm not full yet.

B.1.91. Aaniish ezhwebziyen? — What is wrong with you?

 

 

 

Intermediate B-2

B.2.1. Saa doo aachkinganing temgad wi mzinagan. — The book is in Sara's room

B.2.2. Ba nkweshtaadwag gimaak Nswakmook. — The leaders are meeting in Sudbury.

B.2.3. Gawii ngii wiinmaagosii-I was not informed.

B.2.4. Pineek minwaa wiiyaas kwiimiijna nongwa.---Today we will eat potatoes and meat.

B.2.5. Niampii beshbiiyen gdanoozwin. — Write your name here.

B.2.6. Zbazhi kii-nkwetoon mzinaakzi mkakoonhsing. - I already answered you on the compter.

B.2.7. Kitnaajiibiimoon zhebaa. — I wrote to you this morning.

B.2.8. Enakwek ngii ndamtaa, gawii ngii wiisnisii. — I did not have lunch this afternoon, I was too busy.

 

Lesson 16

 

B.2.9. Kaa mooshnebiiyaan maanda, jibwaa nimaajaayen. — Before you leave, I would like you to complete this form.

B.2.10. Aapiish gaani pizod waa mskwaanzod daaban? — Where did the red car go?

B.2.11. Giji dopwin ngii toon mkakoonhs. —l put the box on top of the table.

B.2.12. Zhebaa ngii waabmaa kchi nimoosh miiknaang - I saw a big dog this morning.

8.2.13. Nso giizis minik ngiimiingomi Wii zhibiimaang maanda. — They gave us three months to write this.

B.2.14. Aapji nongwa ngii depsinii. — Today I was so full, I had a good lunch.

B.2.15. Ngchi nendam gii shkitowaanh wiizhibiigeyaanh. — I'm very happy that I was able to write.

B.2.16. Gawiin nbishgenziin maanda enaandeg mjigodenh. — I'm not too happy with the color of this dress.

B.2.17. Aapji nzaagak ndabinoojiinmak minwaa nooshenhsak. I love my children and my grand-children.

B.2.18. Bezhigoogzhiinh ngiiwaabmaa gtigaaning mide naaniibwid. — I saw a horse standing in the field.

B.2.19. Wiiba gii bgaambizo mizhwe daaban. —The bus arrived early.

B.2.20. Niiskaadaat gojiing, wiiba kaa nigiiyem nongwa. — The weather is nasty, everyone will be going home soon.

B.2.21. Odenaang niizhaa waabang nii-naajmiijme. — Tomorrow I will be going to town to do grocery shopping.

B.2.22. Maampii taaswining tenoon nkaazwinan. — The utensils are in here.

B.2.23. Zhibiignaatikook ngii-saaboonaak zhebaa. — This morning I sharpened the pencils.

B.2.24. Wiinmoshin maanda ezhibiigaadek. — Tell me what is written here.

B.2.25. Gaawiin gegoo ngii maakziin maanpii mzinaagning. — I didn't find anything in this book.

B.2.26. Nzhaagwenim Wii ngaamyaanh. — I'm shy to sing a song.

B.2.27. Ngchi nendam nishnaabemtoyen ensa giizhgag. — I'm so happy that you speak to me in the language every day.

B.2.28. Wenesh geyaabi gezhichigeyaamba Wii naadmaadzo'aanh? — What else can I do to help myself?

B.2.29. Ngitziimaak, ngii-kinomaagook waazhi nishinaabeyaanh. — My parents taught me how to speak my language.

B.2.30. Miizhindaa eshkiniigaanhik enji maanjiinwad. —This where the youth hang out.

B.2.31. Minwendaagziwag zhooshkwaadwewad minwaa baamwebaagewad  binoojiinhag. — The children enjoy skating and also playing hockey.

B.2.32. Shkevaang shkwaandeming mide kizo ngaazhgenhsim. — My cat is hiding  behind the door.

B.2.33. Gegoo nendige nbiish wii-mnokweyen enso ngodbaagnek. — Don't forget to drink your water every hour.

 

Lesson 17

 

B.2.34.     Aabdek wiigwaamenhsing niipaato zaam niibna biish ngii-minikwen. — I have to run to the bathroom because I drank too much water.

B.2.35. Jiibaakwe-gamgong mde-jiibaakwewag. — They are cooking the kitchen.

B.2.36. Ngii g'zhiikaa nongwa, zaam gii-ksinaa. — I walked quickly today, because it was too cold.

B.2.37. Ngiishtoon Wii nagmowin kina, gda ngam giishpin. — I finished that song, you can sing it if you want.

B.2.38. Aapji nongwa nwii ndaamtaa gbegiizhig. — Today I will be very busy.

B.2.39. Kina gii-boozwag daabaning nimshag zaam gii ksina. — It was so cold that all the dogs jumped into the car.

B.2.40. Maampii toon egiishoowaamgag waabowaan. — Put the warm blanket here.

B.2.41. Ngii mooshknebnaa ndodaaban nongwa. — I filled my car up today.

B.2.42. Gaawii goyaa ode daa'sii geyabii. — No one lives there anymore.

B.2.43. Maanaadendam kwezenhs gaawii gii-kzhebaa wiisnisii. — The girl is sad because she did not have anything to eat this morning.

B.2.44. Ngo b'boon giibabiichge Wii giishknanaad dodaabanan. - He waited for a whole year to purchase his car.

B.2.45. Nishinaabemtaada ensa giizhgag! — Lets speak Nishinaabemwin to one another every day.

B.2.46. Gii kchi niimwag tbikong gaa bayaajik. — The people who came last nite had a good dance.

B.2.47. Gii baatiinwag gaa bizhaajig. — There were many people who came out.

B.2.48. Giigdo gamgong niizhaami shkwaa wiisniyaang. —We are going to the complex to have our dinner today.

B.2.49. Ngii baagiigoonhkemi, gaawii geoo ngiidebnaziinaa. — We went fishing but we did not catch anything.

B.2.50. Maa baamwebage waa shkiniigish. — That young man is really good at hockey.

B.2.51. Nbishgendan jiibakweyaanh. — I enjoy cooking

B.2.52. Ntaa gindaasa Nookmis. — My grandmother is a good reader.

B.2.53. Nbishgendan bmose'aanh. — I enjoy walking.

B.2.54. Binoojiinh gokaa--The child has a cold.

 

C-1

 

C.1.1. Jiinaagwa ngii bmosemi emtigwaakiing. Aapji gnaajwan b'boong. Niibna mtigoog ngii-nsidwaamak, ninaatikoog, zaadik, giizhik, zhingop, mtigmish, minwaa jiikenhyen.---Yesterday we went for a walk in the woods. it is such a beautiful winter. I recognise many trees, maple, poplar, cedar, pine, red willow and many roots.

 

Lesson 18

 

C.1.2. Giidbishkaa nshiime jiinaagwa. Gii jiibaakwe Ngushi. Kina gegoo menpaagok giimnazan. Aapji ngii mwendaagzimi minwaa ngii depsiniimi. - It was my sister's birthday yesterday. My mother cooked a meal. She cooked everything that tastes good. We had a lot of fun and we were all full.

 

C.1.3. Nwichkenh ngii wiidookak dibikong. Ngii baamwebagemi mkoomiing. Noos giizhiyaan ninda mkomiin shaweying endaa'aang. Nbishgendan baamwebageyannh. My friend played with me last night. We played hockey. My father made this ice on the side of our home. I love to play hockey.

 

C.1.4 Kina ngoji ngii baazhidaabangomi. Pshkidinong, Mchigeeng, Mnidowaaning, Minwaa Wewebjiwaang baa ndawaamdamaang Wii naakaazwin. Gawii ngoji ngiimkaziinaa. Waabang dash nizhaami Nswaakmok. - We drove around all over the place, We drove to Gore Bay, West Bay, Manitowaning, Little Current, looking for what we needed. We couldn't find it anywhere. So tomorrow we will go to Sudbury.

 

C.1.5. Baagiiwsemi emitgwaaki. Mooz maage waawaashkesh ngiibaa ndawaabmaanaa. — We went in the forest to go hunting. We were looking for moose or deer.

 

C.1.6. Niibnaa gegoo nwiizhichigemi nongwa. Aabdek niinkeshtaadmi Wii dabaadamaang maanda ezhibimaang. - Today we have a lot to do. We have to review and share what we have written so far.

 

C.1.7. Wii mnookmi wiibaa. Kina gegoo daa shkimaadziimgad minwaa daazaakiimgad. Gojiing kina wayaa dabaayaa. Enwek nbiishgendanaa maanda pii. - It will be spring soon. New life will begin everywhere and growth will also begin. Everyone will be outside. We love this time of the year.

 

C.1.8. Nmaama ntaa nookiitaage. Kchi gbeying zhaazhi maaba nokii. Megwaa naadmaage Wii nishinaabemang. Kinoomaage nmamaa minwaa zhitoon niibnaa waa naakaazang. Wiikjitoon gegii Wii nishinaabemyen. - My Mom is good worker. She has workedfor a long time already. She is helping to write the Anishinabemwin. My Mom is a teacher and is making activities that can be used in Anishinaabemowin. Try to speak Anishinaabemowin too.

 

 

Lesson 19

 

C-2

C.2.1. Kizhep-Morning

C.2.2. Kizhep ndo pkwenesgemi- in the morning we smudge.

C.2.3. Ndo ngami — Ndo ngammi.

C.2.4. Ndo namaami — We speak to Creator.

C.2.5. Ndo nishinaabemi — We speak in Anishinaabewin.

C.2.6. Ndo nookimi. — We work.

C.2.7. Naakwek: Lunch time

C.2.8. Ndo kwe bigidaangzheni. — We take a break from work.

C.2.9. Booski naagan ndo naadin. — I go get my bowl.

C.2.10. Nboop ndo minaazmaagomi. — Someone cooks soup for us.

C.2.11. Ndo maamwi wiisnimi — We all eat together.

C.2.12. Ndo nishinaabemdaadmi — We speak the language with one.

C.2.13.Ndo baabaapmi mjnwaa ndo nokiimi — We laugh and we work.

C.2.14. Minozhiiyaami!!! — We all feel great'

C.2.15. Ntaa wiisni wa gwiisenhs, minpiidanan jiisenhsan. — The little boy enjoys eating, he loves carrots.

C.2.16. Nzaagtoon genii jibaakweyaanh. — I too love to cook.

C.2.17. Naakshig-evening

C2.18. Ndo bigidaangzhemi — We take a break.

C.2.19. Ndo zhiitaamii, wiimaanjii'aang — We get ready to do our activities.

C.2.20. Ndo nkweshkdaadmi aapto dibaagiswan —we will be meeting in half an hour.

C.2.21. Aapji nishin maanda wiikjito'eng. — This is great that we are trying it out.

C.2.22. Pane dash nga mnoyaami — We will always feel good about things.

C.2.23. Endaa'aanh: Home

C.2.24. Miidash nigiiwe'aanh. — Then I go home.

C.2.25.Ndo gezbiisjigemi. — We clean up.

C.2.26. Miidaash minwaa jiibaakwe'aang. — Then we cook.

C.2.27. Ndo wiisnimi. Then we eat.

 

Lesson 20

 

C.2.28. N'kwe niibiishaabokemi minwaa dibaajmataadmi — Then we make some tea and have a chat.

C.2.29. Ndo mzinaatesjigemi. - We watch television

C.2.30. N'do z'gaaksijgemi minwaa gziibiignaagnemi — Then we tidy up and wash dishes.

C.2.31. Ndo kwenibwaajidmi. —Then we have visit.

C.2.32. N'do zhitaami Wii nbaa'aang. Then we get ready to go to bed.

C.2.33. G'ziibiignigemi: Washing Clothes

C.2.34. N'zhitaasdonan gwiiwnan waa g'ziibiignigaadegen. — I get the clothes ready for washing.

C.2.35.Ewaabshkaagen, eminwaandegen, mamwii emiinandegen ndo'kosdonan. — I sort the whites, colors and blues in separate piles.

C.2.36. Gziibiignigan nda toon minwaa maamnik gwiiwnan. — I add the soap and the clothes.

C.2.37. Miidaash gziibiigaasing. — Then they all get washed.

C.2.38. Miidassh minwaa bengwaasing bengwaasjigning.----Then they dry in  dryer.

 

C.2.39. Jiingtamok — pow wow

C.2.40. Baatiinwag eniimjig jiingtamok. — There are lots of dancers at the Pow - wow.

C.2.41. Aapji gnaajwanoon baaskaamwad. — There outfits are beautiful

C.2.42. Gebeboon nokiitaanawaa maanda. — They work on these all year long.

C.2.43. Daabnoojiimwan gewü zhitmaagaazwag waabiikaamwad. — They also make all their children's outfits.

C.2.44. Ntaa niimwag goonda binoojiinhag. — The children are really good dancers.

C.2.45. Gbe shkwaa naakwek niimwag minwaa aanid ninaakshig geyaabi. - They dance all day long and then into the evening

C.2.46. Minwendagoziwag! They have a lot of fun

 

C.2.47.    Ngo - Giizhik: In a day

C.2.48.    Nwaanj gego nankiim gebegiizhik. There is much to do in a day.

C.2.49.    Kizhebaa jiibaakwem. You cook in the morning.

C.2.50.    Gziibiignaagne. — You wash the dishes.

C.2.51.    Biinchikem minwaa gziibiignigem.

C.2.52.     Naakwe jiibaakwem. Then you cook lunch.

C.2.53.     Gziibiignaagne. — Put dishes away.

C.2.54     Gezbisjigem. — Tidy up.

 

Lesson 21

 

C.2.55.     Mzinaakzige mkakoonhs zhibiigem. — You write in you computer.

C.2.56.     Naakshi jiibaakwem. — Then you start supper.

C.2.57.     Gezbinaagnem. — Put dishes away.

C.2.58.     Mzinaatesjigem. — Watch television.

C.2.59.     Nbekmikad onibaakll — Time for bed... go to sleep.

 

C.2.60. Aanishinaabe

C.2.61. Nishinaabe ndow. I'm a native person.

C.2.62. Ndo genwaa biinkwe. My hair is long.

C.2.63. Ndo-anishinaabem. I speak my native language.

C.2.64. Ndo nishinaabe biige. I write in the native language.

C.2.65. Aanishinaabe aadziwin ndakinomaagomi. — I'm being taught the Anishinabe  way of life.

 C.2.66. Aapji ngchi nendam Aanishinaabe yaawyaanh! — I'm so happy I'm a native person.

C.2.67. Kizep Enookiiyaanh - Morning work

C.2.68. Ndo nishkaa, n'bizigwii. - I wake up and get up.

C.2.69. Ndo giziibiigzhe minwaa ndo bengzhe, miidaash nbe biiskawaagan nbiiskan, minwaa ndo gziiyaabdwe. — I take a shower and dry myself off, put on my house coat, then I brush my teeth,

C.2.70. Nzhiitaa Wii wiisniyaanh, nenaabgaanh ndo miijin minwaa zaawmingaanhaaboo ndo mnikwe minwaa gwaa mkdewaaboo. — I get ready for breakfast, I eat  porridge, orange juice and coffee.

C.2.71. Miidaash biiskonye'aanh, nisikwew, minwaa noopwaanke. — Then I get dressed, brush/comb my hair, then I make a lunch.

C.2.72. Baamwebageng

C.2.73. Ndo getnaamiz — I work hard.

C.2.74. Nkchi nendam- I'm really happy.

C.2.75. Nzaktoon gojiing bayaa'aanh minwaa baamwebageyaanh. - I just love to be  outdoors and playing hockey,

C.2.76. Nbaaknaagemi aapiichin baamwebageyaang. — Sometimes we win in our game.

C.2.77. Minwedaagzimi. — We all have fun.

C.2.78. Ndo naadmaadmi maamwi. — We help each other.

 

Lesson 22

 

C.2.79. Baatiinwag nwiijkewenhak. — There are lots of friends.

C.2.80. Ngichinendam kinomaago'aang Wii baamwebageyaang . —I'm really happy that we have someone teaching us in hockey.

 

C.2.81. Enji nookyaanh- where I work

C.2.82. Ndo dgoshin enji nookiiyaanh — I arrive at work.

C.2.83. Ndo nsaaknan shkwandem, minwaa ndo aatebdoon tataagaanhs jibwaa  mdesing.-I open the door go in and undo the alarm so it won't start peeping.

C.2.84. Baamaapii shkwaach ezaajiitang naagshik daazhiisdoon minwaa. —The last person to leave will set the alarm again.

C.2.85. Ndo waskonebdonan waskonenjganan minwaa nisaaknaanan kinoomaage  shkwaandeman. —I open all the doors and turn on all the lights.

C.2.86. Kina waya digoshin maamwi naadmaagewag Wii zhiitaa'aang. — Everyone arrives at the school to help out and get things started for the day.

C.2.87. Mkadewaabo zhitonawaa, pkwenesgewag, ngamwag-The coffee is made the smudge is lit and drum songs are sung.

C.2.88. Kina maamwi ndo nookiimi. — Then we all go to work.

     

 

Lesson 23

     

C.2.89. Enda'aanh — my home

C.2.90. Ngii jiibaakwemi, miidaash giishangeyaang. Waashkesh minwaa mooz ngii bagojiizwanaa. Jiisenhsan, mskodiminak, minwaa piniik ngii digoosdonaa.

C.2.91. Aapji ngiichitwaa wiisnimi Maanii giizgag,

C.2.92. Niibiishaabo minwaa mshimini biitoojiishkwegnigan ngi mwanaa. C.2.93. Aapji ngii mnopgod minwaa ngiidepsinii!

 

C.2.94. Nishinaabemwin-Anishinaabe language

C.2.95. Nishinaabe ndaaw- I am Anishinaabe

C.2.96. Ndo nishinaabem- I speak Anishinaabe Language

C.2.97. Pii endaadziyaanh ngi kendan maanda nishinaabemwin-When I was born I knew this Anishinaabe Language

C.2.98. Ensa bebeshgoying gda'aanhnaa maanda gdinwewninaa-Every one of us has this, our way of speaking

C.2.99. Megwaa ndakinoomaago maanda-Now I am being taught this

C.2.100. Gii nbaamgad maanda ndiwewin-It was asleep this my way of speaking (language)

C.2.101. Aabdeg gwa pane wiiwiikjito'aanh ensa giizhgag. It is neccessary that I always try every day.

C.2.102. Mshkowendan pane. Always be of strong mind

C.2.103. Biimskowebshkigan

C.2.104. Enweg nbishgendan biimskoweshiganing baamdaabango'aanh.

 

Lesson 24

 

C.2.105. Kina ngoji ndizhaa, nopming, nwiichkewenh endaat, gidaaki...daawe       gaamgong.

 

 

C.2.106. Gizhiidaabanig kinomagegamgong nizhaa'aanh minwaa nigii e' aanh.

 

 

 C.2.107. Ngaashi zhitoon bkwezhgan miidash aapji wiinigiiwe'aanh   wiimiijyaanh

 

 

C.2.108. Nwiichkenwenh

 

 

C.2.109.   Ngchi nendam maaba nwwichkewenh pane vaawid.

 

 

C.2.110.   Eko kendma pane maaba ngiiwiidokwaa giibiishewyaang.

 

 

C.2.111.   Kina ngimi wiijinmi kinoomaage gamgong.

 

 

C.2.112. Minwaa nongwa geyaabi nwaaj gegoo ndo zhichigemi ezhiniishyaang

 

 

C.2.113.   Nzaagaa nwiichkenwenh.

 

 

C.2.114. Giigoonhkeng

 

 

C.2.115.   Ngii baagiigoonhkemi jiinagwa.

 

 

C.2.116.   Gnoozhe'ak ngii debnaak.

 

 

C.2.117.   Niichkenh gawii gegoo giidebneziin.

 

 

C.2.118.   Minwaa maanii giizhgag kaazhaami ndinaa.

C.2.119.   Miidaash pkaan gii nendaang.

 

 

C.2.120.   Minwendaagzimi baagiigoonhke'aang.